Sektori

Kanalizacija

Kanalizacija

Usluge gradske kanalizacije obuhvataju kanalizacionu mrežu, cevne kanale i kolektore sa pripadajućim objektima (reviziona okna, ulični slivnici, taložnici, ventilacioni objekti, kanalizacioni priključci), crpne stanice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Kanalizacioni priključak je cevni spoj od ulične kanalizacione mreže do prvog revizionog okna iza regulacione linije koji je najbliži uličnom kanalu. Troškove postavljanja kanalizacionog priključka i saglasnosti na priključak snosi investitor. Vlasnik stana, zgrade ili poslovnih prostorija stara se o održavanju interne kanalizacije i prvog okna sa revizionim silazom iza regulacione linije i snosi troškove održavanja. Reviziono okno mora da se održava tako da omogućuje pravilno funkcionisanje unutrašnjih instalacija kanalizacije, kao i nesmetan rad u njemu.

Usluge koje pružamo našim kupcima prilagođene su njihovim potrebama.Stoga ćemo pomenuti samo neke usluge iz ove oblasti koje pružamo:

© 2013 Copyright | Invest Inženjering | All Rights Reserved.